Ulotka & ChPL Zyvoxid

 


Ulotka Zyvoxid roztwór

 


Charakterystyka Produktu Leczniczego Zyvoxid roztwór


Ulotka Zyvoxid tabletki


Charakterystyka Produktu Leczniczego Zyvoxid tabletki

 

Kategoria dostępności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych