Ulotka & ChPL Zoloft


Ulotka Zoloft


Charakterystyka Produktu Leczniczego Zoloft

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych