Ulotka & ChPL Zetamax


Ulotka Zetamax


Charakterystyka Produktu Leczniczego Zetamax

 

Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania (patrz aneks I: Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Commission of The European Communities, Brussels