Ulotka & ChPL Xanax

 


Ulotka Xanax


Charakterystyka Produktu Leczniczego Xanax

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Minister Zdrowia