Ulotka & ChPL Xanax SR


Ulotka Xanax SR


Charakterystyka Produktu Leczniczego Xanax SR

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych