Ulotka & ChPL Xalatan


Ulotka


Charakterystyka Produktu Leczniczego

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych