Ulotka & ChPL Xalacom

 

Ulotka

 

Charakterystyka Produktu Leczniczego

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych