Ulotka & ChPL Vfend


Ulotka Vfend


Charakterystyka Produktu Leczniczego Vfend

 

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Commission of The European Communities, Brussels