Ulotka & ChPL Unasyn

 


Ulotka


Charakterystyka Produktu Leczniczego

 

Kategoria dostępności: Rp

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych