Ulotka & ChPL Tygacil


Ulotka Tygacil


Charakterystyka Produktu Leczniczego Tygacil

 

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Commission of The European Communities, Brussels