Ulotka & ChPL Tazocin


Ulotka Tazocin


Charakterystyka Produktu Leczniczego Tazocin

 

Kategoria dostępności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych