Ulotka & ChPL Sulperazon


Ulotka Sulperazon


Charakterystyka Produktu Leczniczego Sulperazon

 

Kategoria dostępności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych