Ulotka & ChPL Revatio

 


Ulotka

Charakterystyka Produktu Leczniczego

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Komisja Wspólnot Europejskich