Ulotka & ChPL Relpax


Ulotka Relpax


Charakterystyka Produktu Leczniczego Relpax

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych