Ulotka & ChPL Prostin VR


Ulotka Prostin VR


Charakterystyka Produktu Leczniczego Prostin VR

 

Kategoria dostępności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych