Ulotka & ChPL Pregabalin Pfizer

 


Ulotka Pregabalin Pfizer


Charakterystyka Produktu Leczniczego Pregabalin Pfizer

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Komisja Wspólnot Europejskich