Ulotka & ChPL Norvasc


Ulotka Norvasc


Charakterystyka Produktu Leczniczego Norvasc

 

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych