Ulotka & ChPL Meronem


Ulotka Meronem


Charakterystyka Produktu Leczniczego Meronem

 

Kategoria dostępności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych