Ulotka & ChPL Medrol


Ulotka

Charakterystyka Produktu Leczniczego

 

Kategoria dostępności: Rp

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych