Ulotka & ChPL Lyrica


Ulotka Lyrica


Charakterystyka Produktu Leczniczego Lyrica

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Komisja Wspólnot Europejskich