Ulotka & ChPL Ketalar


Ulotka Ketalar 10


Charakterystyka Produktu Leczniczego Ketalar 10

 


Ulotka Ketalar 50


Charakterystyka Produktu Leczniczego Ketalar 50

 

Kategoria dostępności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych