Ulotka & ChPL Inspra


Ulotka Inspra


Charakterystyka Produktu Leczniczego Inspra

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych