Ulotka & ChPL Fragmin


Ulotka Fragmin 7d


Charakterystyka Produktu Leczniczego Fragmin 7d

 

Kategoria dostępności: Rp

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych