Ulotka & ChPL Feldene


Ulotka Feldene


Charakterystyka Produktu Leczniczego Feldene

 

Kategoria dostępności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych