Ulotka & ChPL Farmorubicin


Ulotka Farmorubicin PFS


Charakterystyka Produktu Leczniczego Farmorubicin PFS

 

 

Kategoria dostępności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych