Ulotka & ChPL Efectin

 


Ulotka Efectin


Charakterystyka Produktu Leczniczego Efectin

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych