Ulotka & ChPL Ecalta


Ulotka Ecalta

Charakterystyka Produktu Leczniczego Ecalta

Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania (patrz aneks I: Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Commission of The European Communities, Brussels