Ulotka & ChPL Ecalta


Ulotka Ecalta


Charakterystyka Produktu Leczniczego Ecalta

 

Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania (patrz aneks I: Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Commission of The European Communities, Brussels