Ulotka & ChPL Diflucan


Ulotka Diflucan roztwór


Charakterystyka Produktu Leczniczego Diflucan roztwór

 

Kategoria dostępności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych