Ulotka & ChPL Depo-Medrol


Ulotka Depo-Medrol

Charakterystyka Produktu Leczniczego Depo-Medrol

 

Kategoria dostępności: Rp

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych