Ulotka & ChPL Depo_medrol z lidokainą


Ulotka Depo_medrol z lidokainą


Charakterystyka Produktu Leczniczego Depo_medrol z lidokainą

 

Kategoria dostępności: Rp

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych