Ulotka & ChPL Cytosar


Ulotka Cytosar 1g

 


Charakterystyka Produktu Leczniczego Cytosar 1g


Ulotka Cytosar 100 mg

 


Charakterystyka Produktu Leczniczego Cytosar 100 mg


Ulotka Cytosar 500 mg


Charakterystyka Produktu Leczniczego 500 mg

 

Kategoria dostępności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych