Ulotka & ChPL Celebrex


Ulotka Celebrex


Charakterystyka Produktu Leczniczego Celebrex

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych