Ulotka & ChPL Cefobid


Ulotka Cefobid

Charakterystyka Produktu Leczniczego Cefobid

 

Kategoria dostępności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych