Ulotka & ChPL Campto


Ulotka Campto


Charakterystyka Produktu Leczniczego Campto

 

Kategoria dostępności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych