Ulotka & ChPL Adriblastina PFS


Ulotka 


Charakterystyka Produktu Leczniczego 

 

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produkt: Minister Zdrowia

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produkt: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych