Ulotka & ChPL Adriblastina PFS

 

Ulotka Adriblastina PFS

Charakterystyka Produktu Leczniczego Adriblastina PFS

 

Kategoria dostpności: Lz

Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych